Header image  
 
line decor
   monitor
line decor
 
 
 
 

 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 

ทุนโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมให้อาจารย์/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ ไต้หวัน

ขอแจ้งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดนสังเขปดังนี้

1. เป็นบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด (เอกสารแนบ1) โดยกรอกแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ2) ผ่านต้นสังกัดเพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระหว่างที่ศึกษา ณ ไต้หวัน

2. ต้นสังกัดรวบรวมแบบฟอร์มตามข้อ1แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3. ผู้สมัครแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ โดยต้อง Create UserID ก่อน และ ทำการสมัคร Scholarship ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดำเนิน การกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษาไต้หวันผ่านเว็บไซต์ http://www.esit.org.tw ( Elite Study in Taiwan Program of Office : ESIT) โดยมีตัวอย่างขั้นตอนการสมัครอธิบายไว้ใน เอกสารแนบ3

* สำหรับผู้ที่สร้างUserID แต่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลขอรับทุน สามารถเข้าไปขอรับทุนภายหลังได้โดยเข้าไปที่เมนูด้านซ้ายหัวข้อ Scholarship/ขอรับทุน

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยเครือข่ายในไต้หวันที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
>> ดาวน์โหลดเอกสาร

รายละเอียดของทุนการศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย
>> ดาวน์โหลดเอกสาร

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

 
 
 

คู่มือการรับทุน (Manual)
>> A List of All English Instructed Program
>> A List of Scholarship Information

ดาวน์โหลดเอกสาร (Downloads)
>> คุณสมบัติผู้รับทุน (เอกสารแนบ1)
>> แบบฟอร์มขอรับทุน (เอกสารแนบ2)
>> ตัวอย่างการสมัครเว็บ ESIT (เอกสารแนบ3)

ลิ้งค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
>> สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
>> โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ ทุนพัฒนาอาจารย์
>> โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
สถาบัน อุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

>> สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร