ความเป็นมา

ของโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สรุปความเป็นมาโดยย่อ

             สืบเนื่องจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติและกำหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ 6 ประการ โดยเฉพาะนโยบาย ข้อ 6  คือการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะเชื่อมโยงกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาใน
เขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับมีการบูรณาการที่เชื่อมโยง ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา มีการบูรณาการศึกษากับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์และ ความเชื่อของท้องถิ่น  เพื่อให้ประชากรในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความเข้าใจและนับถือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีความมุ่งหวังให้สถานการณ์ความรุนแรงลดลง เนื่องจากทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง 

            สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดำเนินโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ  2552   โดยมุ่งผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน โดยเฉพาะในสาขาที่รองรับการพัฒนาพื้นที่และเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2558 อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น มีความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถในการสอน และมีผลงานวิจัยในการช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ
(ดำเนินการจัดสรรทุนใหม่ในปี 2552-2555)

 กิจกรรม 1      การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก  
       1.1 จัดสรรทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  ปีละ 7 ทุน
       1.2 จัดสรรทุนหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ปีละ 25 ทุน
       1.3 จัดสรรทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมใน – ต่างประเทศ ปีละ 25 ทุน  
 กิจกรรม 2    การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัย
     
 จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการวิจัย ตั้งแต่ปี 2552  ถึงปี 2555  ในวงเงินงบประมาณปีละ 9 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

           เพื่อให้การจัดสรรทุนภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี 2552  เป็นระบบและง่ายต่อการจัดการ จึงแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม 1      การผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอก  
  จัดสรรทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวน 7 ทุน, จัดสรรทุนหลักสูตรปริญญาเอก  ในประเทศ จำนวน 25 ทุน และจัดสรรทุนหลักสูตรปริญญาเอกร่วมใน – ต่างประเทศ จำนวน 25 ทุน  
กิจกรรม 2    การสร้างความพร้อมด้านการวิจัย
  จัดสรรทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัยที่เสนอขอโดยผู้บริหารสถาบัน จำนวน 5 ทุน  และทุนสร้างความพร้อมที่เสนอขอโดยอาจารย์และนักวิจัย จำนวน 15 ทุน
 

เมนูรายการ

เข้าสู่ระบบสมัครทุน

User ID
Password
ผู้ใช้งาน
 
  ลงทะเบียนที่นี่ | ลืมรหัสผ่าน

 

ผู้ชม ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ : 98,758  

© Copyright 2010. www.research.mua.go.th/ssr   Powered by ManNeo.com