1 2 3 4

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2558

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2558


ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ Upload ใบสมัครพร้อมหลักฐาน
ผ่านระบบ Online โดยระบบจะเปิดให้ส่งใบสมัครในวันที่ 17 มีนาคม 2558
และจะปิดในเวลา
18.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 255
8

 

Download คู่มือสมัครรับทุน ปี 2558

Download ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
                 สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.  ทุนปริญญาเอกในประเทศ
     
Download หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
                      และปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ ปี 2558
   
 Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในประเทศ ปี 2558
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกร่วมใน - ต่างประเทศ ปี 2558

2.  ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ
     
Download หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ปี 2558
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี 2558
     **  Download รายชื่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ประสานงานโครงการฯ
     **  Download ปฏิทินการจัดสรรทุน ปี 2558
     **
 Download ขั้นตอนการสมัครทุน ปี 2558

***************************************************
  

 

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ 

 สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557

Download  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ประจำปี 2557

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าปฐมนิเทศ  

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งรายละเอียดผ่านทางต้นสังกัดอีกครั้ง

1.  ทุนปริญญาเอกในประเทศ

          ใบรายงานตัว ในประเทศ และร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ  ปี 2557

          สัญญารับทุน  ในประเทศ  ปี 2557

                             ร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ  ปี 2557

      สัญญาค้ำประกัน  ในประเทศ และร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ  ปี 2557

คู่มือรับทุนการศึกษา   ในประเทศ  ปี 2557

                             ร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ  ปี 2557 

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ในประเทศ  และ ร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ 

   Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในประเทศ ปี 2557
   
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกร่วมใน - ต่างประเทศ ปี 2557

  2.  ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ

           สัญญารับทุน ต่างประเทศ  ปี 2557

 คู่มือรับทุนการศึกษา ต่างประเทศ  ปี 2557
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี 2557 

     **  Download  รายชื่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ประสานงานโครงการ ฯ 

     **  Download  ขั้นตอนการสมัครรับทุน ปี 2557(flow chart)   
     ** 
 Download  คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครทุน 

     **  Download  ปฏิทินการจัดสรรทุน ปี 2557

 

 

                           ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถสมัครได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น  

 

 

 

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  

ประกาศอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือกทุนประจำปี 2553

- ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 5 ประกาศทุนผู้รับทุนในประเทศ
- ประกาศทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ประจำปี 2553
- หลักเกณฑ์การสมัครขอรับทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ประจำปี 2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้รับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553
ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ปี 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553
ดาวน์โหลดไฟล์ >> Download   (ขนาดไฟล์ 1,886K )

ปฏิทินการดำเนินการจัดสรรทุนปี 2553

ปฏิทินการจัดสรรทุน ประจำปี 2553 โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนปี 2554

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพือรับทุนปี 2554 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัยปี 2554

ประกาศ เปิดรับสมัครทุน เพิ่มเติม

เปิดรับสมัครทุน เพิ่มเติม ปี 2553 ดังนี้
1) ทุนระดับปริญญาเอกภายในประเทศ(รอบ2)ตั้งแต่ 12 - 20 พ.ค. 2553
2) ทุนระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2553
3) ทุนสร้างความพร้อมด้านการวิจัย ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 15 ก.ค. 2553

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ประจำปี 2553

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2553 เพื่อจัดสรรทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมการจัดสรรุทน ประจำปี 2553 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้รับทุนปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

© Copyright 2010. www.research.mua.go.th/ssr   Powered by ManNeo.com