1 2 3 4

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559

 

 

Download   ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
                สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559


1.  ทุนปริญญาเอกในประเทศ

     
Download    หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
                       ปี 2559
     Download   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในประเทศ ปี 2559
     

2.  ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ

     Download  หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ
                    ปี 
2559

     
Download  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี 2559

 

     **  Download  รายชื่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ประสานงานโครงการฯ
     **  Download  ปฏิทินการจัดสรรทุน ปี 2559
     

 

 

* ผู้สมัคร สามารถสมัครได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น 

***************************************************
   

 

 


 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  

กฎ ก.พ.อ

กฎ ก.พ.อ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้รับทุนปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

© Copyright 2010. www.research.mua.go.th/ssr   Powered by ManNeo.com