1 2 3 4

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

 

Download  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาอาจารย์ฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558 

 

Download คู่มือสมัครรับทุน ปี 2558

Download ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับ
                 สถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.  ทุนปริญญาเอกในประเทศ
     
Download หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ
                      และปริญญาเอกร่วมใน-ต่างประเทศ ปี 2558
   
 Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในประเทศ ปี 2558
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกร่วมใน - ต่างประเทศ ปี 2558

2.  ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ
     
Download หลักเกณฑ์การขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ ปี 2558
     
Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ปี 2558
     **  Download รายชื่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ประสานงานโครงการฯ
     **  Download ปฏิทินการจัดสรรทุน ปี 2558
     **
 Download ขั้นตอนการสมัครทุน ปี 2558

 

* ผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถสมัครได้เพียงทุนเดียวเท่านั้น 

***************************************************
   

 

 

                            

 

 

 

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์  

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้รับทุนปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

© Copyright 2010. www.research.mua.go.th/ssr   Powered by ManNeo.com