adf  ยินดีต้อนรับทุกท่าน 91,123
รายการเมนู
หน้าหลัก
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ
โครงการทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
Download Center
ติดต่อเรา
เข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน : 
 
เข้าสู่ระบบ
 
ลงทะเบียน

ระบบตรวจสอบและขอรับทุนของมหาวิทยาลัย70แห่ง

ระบบบริหารข้อมูลบนเว็บไซต์

เข้าสู่ระบบ

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่ผลงานขอผู้รับทุนโครงการเครื่อข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ   23/03/12
 
ประกาศเรื่องการส่งรายงานความก้าวหน้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ   07/10/11
 
หน้า

เอกสารเกี่ยวกับโครงการทุนพัฒนาอาจารย์และโครงการอื่นๆ

 

แบบฟอร์มกรอกประวัติของผู้รับทุนโครงการเครือข่ายฯ

ตัวอย่างสรุปเงินค่าใช้จ่าย

แจ้งแนวปฏิบัติของผู้รับทุนที่จะสำเร็จการศึกษา

แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

แบบฟอร์มตารางสำรจข้อมูลอัตราว่างตำแหน่งอาจารย์

แบบรายงานแผนการสอบวิทยานิพนธ์ยื่นต่อสถาบันฝ่ายผลิต

แบบรายงานการสำเร็จการศึกษายื่นต่อสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายผลิต

ตัวอย่างแบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย_แบบ วช.4ก-พ

 ประกาศกำหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

เกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบเงินงบประมาณโครงการวิจัยที่เหลือของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ที่นี่

ตัวอย่างแบบเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  ปอ.อ_1

แบบคำของบประมาณการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปี 2555

ระบบตรวจสอบการขอรับทุนของมหาวิทยาลัย70แห่ง

ตรวจสอบคลัสเตอร์กลุ่มวิจัย

แบบเสนอชื่อผู้รับทุนปริญญาเอกในประเทศ 

แบบเสนอชื่อผู้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ 

 เกณฑ์การจัดสรรทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

update : 20/11/2012 15:15
 
หน้า